آزمایشگاه های همکار پژوهشکده در دانشگاه صنعتی شریف عبارتند از:

- آزمایشگاه لایه نازک و فیزیک سطح

- آزمایشگاه اپتیک و لیزر

- آزمایشگاه کند و پاش و شیمی فیزیک

- آزمایشگاه نانوذرات و لایه نشانی نانو

- آزمایشگاهSPM ،ESCA/AES

- آزمایشگاه مواد پیشرفته و نانوساختارها

- آزمایشگاه لایه نشانی الکتروشیمیایی

- آزمایشگاه پلیمر

- آزمایشگاه مواد مغناطیسی پیشرفته

- آزمایشگاه حسگرهای نانوبیو

- آزمایشگاه فرآیندهای سلول بنیادی

Contact Us

Office: +98 21 6616 4123

Fax: +98 21 66164119

Vice-Chair's office: +98 21 66164120

Faculty's office: +98 21 66164124

Post doctoral researcher's office: : +98 21 66164124

Conference secretariat : +98 21 66164118

Computer lab: +98 21 66164121

Laboratory: +98 21 66164125