• فرم درخواست انجام خدمات آزمایشگاهی-کارگاهی (pdf)
  • فرم درخواست انجام آزمایش داخل دانشگاه ازطریق آزمایشگاه مرکزی (doc, pdf)
  • فرم درخواست انجام آزمایش داخل دانشگاه ازطریق آزمایشگاه مرکزی برای آنالیزهای doc-pdf )- XRD-XRF-AFM)

تماس با ما

شماره تلفن های پژوهشکده:

دفتر: 66164123

فکس: 66164119

معاونت: 66164120

دفتر هیآت علمی: 66164124 

دفتر پژوهشگران پسادکتری: 66164124

دبیرخانه کنفرانس نانوساختارها: 66164118

سایت، دفتر دانشجویان دکتری

و آزمایشگاه نانو محاسباتی: 66164121

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده: 66164125