کلاس های مربوط به دوره ایمنی در تاریخ 7 شهریور 1394 در محل پژوهشکده علوم و فناوری نانو برگزار خواهد شد. 

همچنین آزمون مربوطه در تاریخ 11 شهریور برای ارائه گواهی دوره ایمنی و اجازه ورود به مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده برگزار می شود.

جهت ثبت نام  در این دوره به دفتر پژوهشکده علوم و فناوری نانو مراجعه کنید یا با شماره تلفن 66164123 تماس بگیرید.

امکان ثبت نام برای دانشجویان غیرپژوهشکده هم وجود دارد. 

تماس با ما

شماره تلفن های پژوهشکده:

دفتر: 66164123

فکس: 66164119

معاونت: 66164120

دفتر هیآت علمی: 66164124 

دفتر پژوهشگران پسادکتری: 66164124

دبیرخانه کنفرانس نانوساختارها: 66164118

سایت، دفتر دانشجویان دکتری

و آزمایشگاه نانو محاسباتی: 66164121

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده: 66164125