این تفاهم نامه با هدف کمک به تعاملات علمی بین المللی و ارتقای روابط آکادمیک و علمی بین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه برسیکای ایتالیا منعقد شد.  موضوعات همکاری شامل تبادل استاد و دانشجو، اطلاعات  و دستاوردهای علمی، فعالیت های مشترک، شرکت در دوره ها و سمینارها، برنامه های آموزشی کوتاه مدت و نیز برنامه های آموزشی مشترک است. 

تماس با ما

شماره تلفن های پژوهشکده:

دفتر: 66164123

فکس: 66164119

معاونت: 66164120

دفتر هیآت علمی: 66164124 

دفتر پژوهشگران پسادکتری: 66164124

دبیرخانه کنفرانس نانوساختارها: 66164118

سایت، دفتر دانشجویان دکتری

و آزمایشگاه نانو محاسباتی: 66164121

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده: 66164125