پژوهشكده علوم و فناوري نانو برگزار مي كند:

 

Magnetic Micro/Nano Structures for Biological Detection and Manipulation

 

سخنران:

 Prof. Zung-Hang Wei

 

National Tsing Hua University, Taiwan

 

زمان: يكشنبه 13 اسفند ساعت 15:30

مکان: پژوهشکده علوم و فناوری نانو، طبقه دوم، اتاق کنفرانس

 

 

Abstract:Among various types of biosensors, magnetoresistance-based biosensors possess several advantages including high sensitivity and being less interfered by the environment, and are therefore suitable for sensitive bio-detection. Besides, the magnetic is not shielded by chemical compounds, microstructures,or other biomaterials, so the signals detected by the magnetoresistance-based biosensors are not influenced by the surrounding objects.We present magneticnanowires and magnetized beads as a biomolecular sensing device with single cell detection possibility.The magnetic poles on the apexes and valleys of nanowires can actively attract the magnetic beads immobilized biomolecular onto the nanowires for detection.

 .

Speaker Info:DrZung-Hang Wei received his Ph.D. in Department of Physics, National Taiwan University.Now he is professor at Institute of NanoEngineering and MicroSystems and Department of Power Mechanical Engineering, College of Engineering, National Tsing Hua University, Taiwan. His researches are infields of MEMS/NEMS, magnetic sensors and spintronic devices, nano-heat transfer and thermal-electricdevice for power generation, biosensors and bio-manipulation, cells patterning andtissues engineering, hyperthermia by magnetic nanoparticles, micro droplet,nano-mechanics, microfludics and Lab on a Chip.