با توجه به برگزاری کنکور سراسری در 29 مرداد- 30 مرداد- 31 مرداد و 1 شهریور دانشگاه در این بازه زمانی تعطیل است.
به همین دلیل از ورود افراد غیر داوطلبان کنکور جلوگیری خواهد شد.
لذا پزوهشکده علوم و فناوری نانو هم در این بازه تعطیل خواهد بود.

تماس با ما

شماره تلفن های پژوهشکده:

دفتر: 66164123

فکس: 66164119

معاونت: 66164120

دفتر هیآت علمی: 66164124 

دفتر پژوهشگران پسادکتری: 66164124

دبیرخانه کنفرانس نانوساختارها: 66164118

سایت، دفتر دانشجویان دکتری

و آزمایشگاه نانو محاسباتی: 66164121

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده: 66164125