شرایط و نحوه ارسال درخواست ورود دانشجویان تحصیلات تکمیلی به دانشگاه
برای بازه زمانی اول لغایت 14 آذر ماه 1399 
با آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه دانشجویان گرامی و خانوادههای محترم، در اجرای بند دوم مصوبه مورخ
28 / 8 / 1399 ستاد پیشگیری کرونای دانشگاه صنعتی شریف، تردد دانشجویان به دانشگاه از روز شنبه 1 / 9 / 1399 تا جمعه
14 / 9 / 1399 مجاز نخواهد بود مگر در موارد استثناء که حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی به تشخیص و پذیرشِ
مسئولیت استاد راهنما و رئیس دانشکده و تایید معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای زمانهای محدود
ضروری باشد. لازم به ذکر است تمامی مجوزهای تردد صادر شده قبلی از تاریخ 30 / 8 / 1399 ملغی خواهند گردید.
به منظور رعایت حداکثری بخشنامه شماره 374899 مورخ 27 / 8 / 1399 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موضوعِ
طرح جامع مدیریت شیوع بیماری کووید 19 ، درخواست ورود دانشجویان تحصیلات تکمیلی به دانشگاه صرفا برای
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای ورودی 1396 و 1397 که بخواهند تا 30 دیماه از پایان نامه )برای دانشجویان
کارشناسی ارشد( یا پیشنهاد پژوهشی خود )برای دانشجویان دکتری( دفاع نمایند و یا دانشجویان دکتری که بدلیل
حساسیت و ماهیت تجربی پروژه، تاخیر در انجام آزمایشات تجربی در آنها امکان پذیر نباشد ، مورد موافقت قرار خواهد
گرفت. لازم به ذکر است که در تمامی موارد، ورود دانشجو به دانشگاه منوط به ضرورت حضور در یکی از آزمایشگاه
های دانشگاه )برای پیگیری کارهای تجربی، آزمایشگاهی و ....( می باشد.
به منظور صدور مجوز ورود به دانشگاه، دانشجویانی که دارای شرایط فوق الذکر باشند، لازمست درخواست خود را از
طریق منوی" تحصیلات تکمیلی" در سامانه آموزش دانشگاه (edu.sharif.edu) و انتخاب "درخواست ورود به
دانشگاه در تعطیلی های خاص" و ورود اطلاعات خواسته شده و سپردن تعهد مبنی بر رعایت کلیه اصول ایمنی، بهداشتی
و فاصله گذاری اجتماعی ارسال نمایند. درخواست پس از تایید استاد راهنما، ریاست دانشکده و مدیریت تحصیلات
تکمیلی دانشگاه، برای حراست دانشگاه جهت صدور مجوز ورود ارسال خواهد گردید.
مديريت تحصيلات تکميلي دانشگاه صنعتي شريف
تاریخ اطلاعیه: 30 / 8 / 1399