رئیس پژوهشکده
تخصص: فیزیک سطح، لایه های نازک و نانو ساختارها
استاد دانشکده فیزیک