(تاریخ به روزرسانی 1399/11/13)

       

 

                      مهوش   اخلاقی راد

                    مسئول دفتر پژوهشکده علوم و فناوری نانو

                   شماره تماس: 66164123

 

 


                                               

                                          فاطمه   شاهی

                                       مسئول اداری مالی پژوهشکده علوم و فناوری نانو 

                                     شماره تماس: 66164123

 

 

 

 


 

 

                                            مهدی دباغ

                                         کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده علوم و فناوری نانو

                                       شماره تماس: 66164117

 

 

 

 

 


                         

                          روح الله امینی

                                کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده علوم و فناوری نانو

                              شماره تماس: 66164147


 

 

                                عرفان جعفرپور

                                مسئول پذیرش بخش خدمات آزمایشگاهی پژوهشکده علوم و فناوری نانو

                              شماره تماس: 66164117

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________