(تاریخ به روزرسانی 12/09/1395)

       

 

                      مهوش   اخلاقی راد

                    مسئول دفتر پژوهشکده علوم و فناوری نانو

                   شماره تماس: 66164123

 

 


                                               

                                          فاطمه   شاهی

                                       مسئول دفترپژوهشکده علوم و فناوری نانو 

                                     شماره تماس: 66164123

 

 

 

 


 

 

                                            مهدی دباغ

                                         کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده علوم و فناوری نانو

                                       شماره تماس: 66164117

 

 

 

 

 


                         

                          روح الله امینی

                                کارشناس آزمایشگاه پژوهشکده علوم و فناوری نانو

                              شماره تماس: 66164147


 

 

                                محسن بهاری

                                مسئول پذیرش بخش خدمات آزمایشگاهی پژوهشکده علوم و فناوری نانو

                              شماره تماس: 66164117

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

              خسرو اورامی

                پشتیبانی مجموعه

                 شماره تماس: 66164122