(تاریخ به روزرسانی 12/09/1395)

       

 

                   مهوش   اخلاقی راد

                   مسئول دفتر پژوهشکده علوم و فناوری نانو

                   شماره تماس: 66164123

 

 


                                               

                                        فاطمه   شاهی

                                         مسئول دفترپژوهشکده علوم و فناوری نانو 

                                         شماره تماس: 66164123

 

 

 

 


                  

                   حکیمه وثوقیان

                    مسئول مجموعه آزمایشگاه های پزوهشکده علوم و فناوری نانو

                    شماره تماس: 66164125

 

 

 


                  حمیدرضا آذرگشسب

                   کارشناس آزمایشگاه پزوهشکده علوم و فناوری نانو

                   شماره تماس: 66164117

 

 

 

 


 

 

                                          مهدی دباغ

                                          کارشناس آزمایشگاه پزوهشکده علوم و فناوری نانو

                                          شماره تماس: 66164117

 

 

 

 


                                       سبحانی

                                      امریه و مسئول پذیرش در بخش خدمات آزمایشگاهی پژوهشکده علوم و فناوری نانو

                                       شماره تماس: 66164117

 

 

 


                               

 

                                                                          سیروس مهاجری

                                                                         کارشناس آزمایشگاه پزوهشکده علوم و فناوری نانو

                                                                         شماره تماس: 66164117

 


       

 

                      خسرو   اورامی

                    پشتیبانی مجموعه

                     شماره تماس: 66164122

 

 

 

 

 

تماس با ما

شماره تلفن های پژوهشکده:

دفتر: 66164123

فکس: 66164119

معاونت: 66164120

دفتر هیآت علمی: 66164124 

دفتر پژوهشگران پسادکتری: 66164124

دبیرخانه کنفرانس نانوساختارها: 66164118

سایت، دفتر دانشجویان دکتری

و آزمایشگاه نانو محاسباتی: 66164121

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده: 66164125