شماره تلفن های پژوشکده :

1 - دفتر پژوهشکده : 66164123

2 – فکس پژوهشکده : 66164119

3 – دفتر معاونت پژوهشکده : 66164120

4 – دفتر هیآت علمی پژوهشکده : 66164124

5 – دفتر پژوهشگران پژوهشکده : 66164124

6 – دبیرخانه کنفرانس نانو ساختارها : 66164118

7 – سایت پژوهشکده : 66164121

8 – آزمایشگاه نانو محاسباتی: 66164121

9 – آزمایشگاه : 66164122

10 –آزمایشگاه پژوهشکده : 66164125

آدرس: تهران- خیابان آزادی- دانشگاه صنعتی شریف، جنب مسجد دانشگاه، ساختمان خودرو، پژوهشکده علوم وفناوری نانو

کدپستی: 89694 - 14588
ارسال ایمیل