تاریخ به روزرسانی- 12 آذر 1395

زینب حجار  ساخت و ارزیابی عملکرد کاتالیست ها بر پایه نانوساختارهای کربنی جهت فرآیند گوگردزدایی هیدروژنی از محصولات نفتی پالایشگاه 

Synthesis and evaluation of carbon based catalyst for HDS process of refinery products 

الهام اسدیان  سنتز نانوساختارهای هیبریدی گرافنی و کاربرد آنها در طراحی و ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی جهت اندازه گیری های دارویی و زیستی  Synthesis of hybrid grapfene nanostructures and their application in design and fabrication of electrochemical sensors for pharmaceutical and bioligical applications
ملیحه خیرآبادی سنتز و خواص مکانیکی و رئولوژیکی هیدروژل های درهم فرورفته تانو کامپوزیتی با استفاده از نانوساختارها Synthesis and Characterization of mechanical and Rheological Properties of Interpenetrating Polymer Network Nanocomposite Hydrogels Using Nanostructures
ناهید پیرهادی تواندشتی تهیه و بررسی پوشش های خود ترمیم کننده با استفاده از نانو مخازن پلیمری حاوی بازدارنده خوردگی  preparation and characterization of self-healing coatings using in hibitor loaded polymeric nanocontainers
حکیمه زارع بیدکی ساخت نقاط کوانتومی کادمیم تلوراید به منظور کاربرد در دیودهای نورتاب  Synthesis of CdTe quantum dots for light emitting diods and chemical sensing applications
سمیه فردین دوست ساخت و مطالعه تشدیدگرهای الکتریکی و الکترومکانیکی بر پایه نانو ساختارها و بررسی خواص حسگری  Study and fabrication of Electrical&Electromechanical Resonators Based on Nanodtructures for Sensing Application
عفت جوکار  ساخت و مطالعه ابرخازنهای مبتنی بر نانوکامپوزیت های گرافنی  Fabrization and Investigation of Supercapacitors  Based on Graphene Nanocamposites
حمیده احتسابی  سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات Tio2 در کاربرد ازدیاد برداشت از مخازن نفتی  Synthesis and Characterization of Tio2 Nanoparticles for Enhanced Oil Recovery Applications
رضا شیدپور    
زهرا حسینی  جابجا کردن طیف نور فرودی با استفاده از فسفرها جهت بهبود عملکرد سلول خورشیدی رنگدانه ای بر پایه نانوساختارهای تیتانیوم دی اکسید Luminescent  down shifting of the insident spectrum to enhance the performance of dye-sensitized solar cell
معصومه عظمائیان نانو کامپوزیت پلیمری یونی - فلزی شبیه سازی چند مقیاسی، ساخت و مشخصه یابی مکانیکی  Ionic polymer- metal nanocamposite multiscale simulation,fabrication and mechanical characterization
یاسر بهاری ملامحله  رسوب الکتروشیمیایی نانولوله های طلا در قالب های متخلخل Electrodeposition of gold nanotubes in porous templates
علی اسفندیار  ساخت و بررسی خواص الکتریکی نانوساختارهای هیبریدی گرافین - MOx برای کاربرد حسگرهای گاز  Fabrication and Electrical Characterization of Graphene - Mox Hybrid Nanostructures for Gas Sensing Applications 
محسن صادقی حسن آبادی  شبیه سازی رفتار فیزیکی آب در داخل نانولوله های کربنی  simulation of water inside carbon nanotubes
مرصع صمدی امین  ساخت و مشخصه یابی نانو الیاف کامپوزیتی Zno با روش الکتروریسی به منظور کابرد فتوکاتالیزی   
آرمان فتحی زاده  شبیه سازی دینامیک مولکولی درشت دانه ی نانو مکانیک DNA  
ابوذر سهرابی جهرمی رسوب الکتروشیمیایی پوششهای نانوکامپوزیتی Ni-SiC  
آرزو خسروی  سنتز و ارزیابی پایداری نانوذرات تک آنزیم به منظور استفاده در فرایندهای آنزیمی   Synthesis and Stability Evaluation of Single Enzyme Nanoparticles for Enzymatic Based Processes
گلناز صدوقی  ساخت و بهینه سازی سلولهای خورشیدی رنگدانه ای جامد بر پایه فوتوالکترودهای نانوساختاری تیتانیوم دی اکسید و قلع دی اکسید Fabrication and Optimization of Solid State Dye Sensitized Solar Cells Based on Nanostructured TiO2 and SnO2 Photoelectrodes
نفیسه شریفی  ساخت ساختارهای پلاسمونیک و بررسی تأثیر پلاسمون سطحی آنها بر عملکرد سلولهای خورشیدی  Fabrication of Plasmonic Structures and Investigation of the Effect of Surface Plasmon Resonance on Dye Sensitized Solar Cell
اعظم قلی زاده  بررسی رفتار حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی بر پایه نانو لوله های کربنی عمودی  Investigation Electrochemical Behavior of Biosensor Based on ertically Aligned Carbon Nanotubes
افسانه شاه منصوری  طراحی سیستم نانوفتونیکی بر مبنای پلاسمونهای سطحی به منظور شناسایی نمونه های بیولوژیک  Design of plasmonic Systems for Nanobiophotonic Applications
حمید دلاوری حسن کیاده  طراحی و سنتز نانو ذرات مغناطیسی Ni - Zn برای کاربرد در هایپرترمیا Design and Synthesis of Ni-Zn Magnetic Nanoprticles for Hyperthermia Treatment 
محمود صمدپور  ساخت و مشخصه یابی سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگدانه های آلی و نقاط کوانتومی ( بر پایه کادمیم) با استفاده از لایه های نانوساختار تیتانیوم اکسید Dye and Cadmium Based Quantum Dot Sensitized Solar Cells Based on Tio2 Nanoparticles 
علی ضرابی  سنتز و ارزیابی فرا مولکولهای نانوساختار سایکلودکسترین / پلی گلیسرول با کاربرد دارورسانی کنترل شده  Synthesis and Evaluation of Supramolecular Nanostructures of Cyclodextrin/Polyglycerol With Controlled Drug Delivery Applications
عظیم بردی بسیا  بررسی مودهای ارتعاشی ساختارهای پروتئینهای غشائی با استفاده از مدل شبکه کشسان  Vibration Models of Membrance Proteins by Application of Elastic Network Model 
الناز تمجید شبستری  تأثیر اندازه ذرات بیوگلاس و شکل نانوساختارهای تیتانیا بر زیست فعالی و سینتیک رشد بافت در داربست های سه بعدی پلی کاپرولاکتونی با ساختار حفرات کنترل شده تولیدی به روش چاپ سه بعدی  Effect of Bioglass Particle Size and Titania Morphology on the Bioactivity and Kinetics of Tissue Growth in Three - Dimentional Poly (E- Caprolactone ) Scaffolds With Controlled Pore Structure Produced by 3D-Printing Process
مسعود رحمان  رشد نانوساختارهای پلیمر / اکسید تیتانیم به روش خودآرایی لایه به لایه با هدف ساخت الکترودهای سلول فوتوالکتروشیمیایی  Growth of Polymer /Tio2 nanostructures by layer -by-layer Self assembly method as electrodes of photoelectrochemical cells 
رقیه قاسم پور  ساخت و مشخصه یابی لایه های حساس بر پایه نانوساختارهای هیبریدی CNT/WO3 و مطالعه خواص حسگر گاز هیدروژن توسط آنها  Fabrication and characterization of Hydrogen gas sensors based on metal oxides/carbon nanotubes hybrid system  
لادن پهلوانی  بررسی خواص الاستیک وابسته به سایز اجسام فوق کوچک در معرض اینکلوژنها یا ناهمگنیهای نانومتری  Size-Dependent Elastic Properties of Ultra-Thin Objects Containing a Nano-Inclusion or a Nano-Inhomogeneity
پژمان ساسانپور  طراحی و ساخت سیستم نانوفوتونیکی تحریک میدان نزدیک جهت طیف سنجی نمونه های بیولوژیک  Design and Implementation of Near Field Excitation System for Spectroscopy of Biological Species
عباس منتظری هدش  بررسی رفتار مکانیکی کامپوزیتهای پلیمری تقویت شده با نانولوله های کربنی با استفاده از روشهای مدلسازی چند مقیاسی  Mecanical BehaviorAnalysis of Carbon Nanotube- Based Polymer Composites Using Multiscale Modeling 
راحله محمدپور  ساخت و مشخصه یابی آرایه های منظم نانولوله ای اکسید تیتانیوم جهت استفاده در سلولهای خورشیدی  Fabrication and Photoelectrochemical Characterization of Ordered Nanotube Arrays of Tio2 for Solar Cell Application 
الهام قدیری فیبرهای نانوساختار تیتانیوم دی اکسید فعال در ناحیه مرئی برای حذف آلاینده ها در صنعت نفت و سلولهای فتوولتایی رنگدانه ای / نیم رسانا Visible Light Active Tio2 Nanostructured Fibers for Decomposition of Pollutants in Petroleum Industry and Dye/Semicinductor Sensitized Solar Cells
حسین اصغری شیوایی  مطالعه سینتیک تبلور در مواد مغناطیسی نرم نانو بلورین از نوع فایمنت  Study of Nanocrystallization Kinetics Microstructure and Magnetic Properties of Finemet-Type soft Magnetic Materials
مرتضی محمودی  سنتز، شناسایی و اصلاح سطح نانو ذرات اکسید آهن با کاربرد زیستی  Synthesis  Characterization and Surface Modification of Iron Oxide Nanoparticles for Biomedical Applications
علی اکبر آشکاران ساخت نانو ذرات به روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع و مشخصه یابی آنها 

Synthesis of Nanoparticles by Electrical Arc discharge in Liquid Media and Characterization  

 

تماس با ما

شماره تلفن های پژوهشکده:

دفتر: 66164123

فکس: 66164119

معاونت: 66164120

دفتر هیآت علمی: 66164124 

دفتر پژوهشگران پسادکتری: 66164124

دبیرخانه کنفرانس نانوساختارها: 66164118

سایت، دفتر دانشجویان دکتری

و آزمایشگاه نانو محاسباتی: 66164121

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده: 66164125