مشخصات كتاب

عنوان: مقدمه ای بر نانوفناوری

نويسنده: چالزپی.پول - فرانک جی.اونسز

مترجم: نیما تقوی نیا

انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف

تعداد صفحات: 462 صفحه

فهرست مطالب كتاب

فصل1: مقدمه
فصل2: مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد
فصل3: روش های اندازه گیری خواص
فصل4: خواص نانو ذرات منفرد
فصل5: نانوساختارهای کربنی
فصل6: مواد نانوساختار حجیم
فصل7: فرومغناطیس های نانوساختار
فصل8: طیف سنجی نوری و ارتعاشی
فصل9: چاه ها، سیم ها و نقاط کوانتومی
فصل10: خودسامانی و کاتالیز
فصل11: ترکیبات آلی و پلیمرها
فصل12: مواد زیستی
فصل13: نانوماشین ها و نانوزیست ها