مشخصات كتاب

عنوان: مقدمه ای بر نانوفناوری

نويسنده: چالزپی.پول - فرانک جی.اونسز

مترجم: نیما تقوی نیا

انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف

تعداد صفحات: 462 صفحه

فهرست مطالب كتاب

فصل1: مقدمه
فصل2: مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد
فصل3: روش های اندازه گیری خواص
فصل4: خواص نانو ذرات منفرد
فصل5: نانوساختارهای کربنی
فصل6: مواد نانوساختار حجیم
فصل7: فرومغناطیس های نانوساختار
فصل8: طیف سنجی نوری و ارتعاشی
فصل9: چاه ها، سیم ها و نقاط کوانتومی
فصل10: خودسامانی و کاتالیز
فصل11: ترکیبات آلی و پلیمرها
فصل12: مواد زیستی
فصل13: نانوماشین ها و نانوزیست ها

تماس با ما

شماره تلفن های پژوهشکده:

دفتر: 66164123

فکس: 66164119

معاونت: 66164120

دفتر هیآت علمی: 66164124 

دفتر پژوهشگران پسادکتری: 66164124

دبیرخانه کنفرانس نانوساختارها: 66164118

سایت، دفتر دانشجویان دکتری

و آزمایشگاه نانو محاسباتی: 66164121

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده: 66164125