با توجه به برگزاری کنکور سراسری در 29 مرداد- 30 مرداد- 31 مرداد و 1 شهریور دانشگاه در این بازه زمانی تعطیل است.
به همین دلیل از ورود افراد غیر داوطلبان کنکور جلوگیری خواهد شد.
لذا پزوهشکده علوم و فناوری نانو هم در این بازه تعطیل خواهد بود.