پژوهشکده علوم و فناوری نانو
جلسه دفاع از رساله دکتری
ساخت و مشخصهیابی کامپوزیت متخلخل کربن-گرافن به عنوان جاذب آلایندههای صنعتی
دانشجو: امید علی زاده
اساتید راهنما: دکتر حمیدرضا مداح حسینی و دکتر علی پورجوادی
استاد مشاور: دکتر احمدرضا بهرامیان
28 مرداد ماه 1399
ساعت 15
پژوهشکده علوم و فناوری نانو -به صورت مجازی-

 

روز به روز از میزان آب شیرین مناسب کاسته میشود. تبخیر آب یا آلودگی آن دو دلیل عمده
برای کاهش آب شیرین در دسترس است. کاتیونهای فلزی سنگین، رنگینهها، روغنها و حلالها از
مهم ترین موادی هستند که آب را آلوده میکنند. روشهای مختلفی برای حذف این آلودگیها وجود
دارد که جذب این مواد توسط جاذبهای مناسب یکی از این روشها است. از میان تمام جاذبهایی
که تا کنون به کار رفته است، ترکیبات کربنی توجه فراوانی را به خود جلب کردهاند.
در این پژوهش ایروژل نوالاک-گرافن اکسید ) GO ( با استفاده از روش جو بخار سیرشده حلال ساخته
شد. با استفاده از این روش میتوان دمای اتوکلاو را تا دمای Co 120 که نزدیک به دمای پخت
رزین نوالاک است، افزایش داد که منجر به اتصالات عرضی بسیار زیاد در ساختار ژل میشود.
بنابراین ژل حاصل به اندازهی کافی استحکام خواهد داشت تا در حین خشک شدن در هوا، یکپارچه
باقی بماند. حذف روشهای پیچیده خشک کردن مانند خشک کردن فوق بحرانی و خشک کردن انجمادی
از مزایای استفاده از این روش ساخت ایروژلهای آلی و کربنی است که باعث میشود سنتز این
ایروژلها اقتصادیتر شود. نشان داده شد كه اندازه بلورکهاي گرافیتی با افزودن 2 درصد وزني
GO به علت وجود نانوصفحات گرافن اکسید کاهیده با گرما (rGO) در ساختار كه به عنوان الگوي
رشد اتمهاي كربن عمل مي كنند، حدود 100 درصد افزایش نشان مي دهد. اگرچه با افزودن
نانوصفحات GO تغییر کمی در حجم میکروحفرهها ایجاد میشود، اما اندازه و ساختار ماکرو و
مزوحفرهها را به میزان زیادی تغییر میدهد. كمترین چگالی ) 167 / 0 گرم بر سانتیمتر مکعب(
متعلق به ایروژل کربنی با 5 درصد وزني GO است كه بزرگترین سطح ویژه را با m2.g-1 6 / 580 نشان
مي دهد . بیشترین مقدار بازده جذب رنگینه آبی متیلن توسط ایروژلهای کربنی، mg.g-1 2 / 430 و
بیشترین بازده جذب ایروژلهای کربنی برای یون Pb2+ برابر با mg.g-1 2 / 220 اندازه گیری شد.