پژوهشکده علوم و فناوری نانو
جلسه دفاع از رساله دکتری
ساخت و مهندسی سطح نانو کامپوزیتهای، PU-TiO2 با ویژگیهای
مکانیکی و خونسازگاری بهبود یافته با قابلیت استفاده در مهندسی بافت عروق
دانشجو: غزال کیانپور
اساتید راهنما: دکتر رضا باقری، دکتر علی پورجوادی و دکتر حسین قنبری
7 مهر ماه 1399؛ ساعت 13 ؛ پژوهشکده علوم و فناوری نانو -به صورت مجازی

آگهی دفاع