ضمن آرزوي سلامتی و تندرستی براي کلیه دانشجویان گرامی دکتري و خانواده هاي محترم به اطلاع میرساند، پیرو طرح
و بررسی موضوعِ شرایط ویژه ماههاي اخیر به دلیل شیوع گسترده بیماري کوید 19 در کشور و تاثیرات منفی آن بر پیشرفت
تحصیلی دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی، و به منظور مساعدتو کاهشاضطراب ناشی از آن بر دانشجویان، در
1399 شوراي تحصیلات تکمیلی دانشگاه مقرر گردیدمهلت دفاع از پیشنهاد پژوهشی/ رساله در نیمسال /9/ جلسه مورخ 12
1399 بشرح زیر تمدید گردد: - اول تحصیلی 1400
99 ) تا 30 - - براي دانشجویان دکتري مهلت دفاع از پیشنهاد پژوهشی و دفاع از رساله دکتري (بدون نیاز به ثبت نام در 2
1399- بهمن 99 تمدید خواهد شد. چنانچه دفاع تا 30 بهمن ماه امکان پذیر نباشد، ثبت نام در نیمسال دوم تحصیلی 1400
99 سنوات مجاز تحصیل براي آنهامحسوب گردد (حداکثر نیمسال چهارم براي شرکت - الزامی خواهد بود. دانشجویانیکه 2
در امتحان جامع، حد اکثر نیمسال پنجم براي دفاع از پیشنهاد پژوهشی و حد اکثر نیسمال دهم براي دفاع از رساله دکتري)،
باید پساز صدور مجوز ثبت نام توسط استاد راهنما، شخصا و در زمان تعیین شده (روزهاي 20 و 21 بهمن ماه) براي ثبت
99 خارج از سنوات مجاز تحصیل آنها باشد، - 1399 اقدام نمایند.براي دانشجویانیکه 2 - نام در نیمسال دوم تحصیلی 1400
مجوز ثبت نام با ارسال "درخواست از مدیریت تحصیلات تکمیلی " در سامانه آموزش(شامل درخواست مجوز شرکت در
امتحان جامع بعد از نیمسال چهارم، دفاع از پیشنهاد پژوهشی بعد از نیمسال پنجم تحصیل یا دفاع از رساله دکتري بعد از
نیمسال دهم با ذکر دلایل و مستندات) تا قبل از 30 دیماه 99 امکان پذیر خواهد بود.
در کلیه شرایط تاریخ فراغت، روز دفاع از پایان نامه / رساله خواهد بود.
مدیریتتحصیلات تکمیلی