اهداف پژوهشکده علوم و فناوری نانو


هدف از علوم و فناوري نانو درک خواص و ساخت انواع مواد، ساختارها و افزار ها در حد مقياس نانو متري است. اين مواد و ساختارها ممكن است خواصي كاملا متفاوت از توده مواد و ساختار هاي بزرگتر داشته باشند . از اينرو عرصه وسيعي از سئوالات علمي و كاربردهاي جديد گشوده شده است. با توجه به اهميت اين فناوري در جهان فعاليت در اين حوزه در مراکز علمي کشور آغاز گرديده است. دانشگاه صنعتي شريف با توجه به توان علمي و به ويژه دانشجويان مستعد توجه ويژه اي براي توليد و گسترش علوم و فناوري در برنامه هاي خود گنجانيده است. مطالعات امكان سنجي، به منظور ايجاد پژوهشكده علوم و فناوري نانو در ابتداي سال 1383 توسط گروهي از اساتيد دانشگاه صنعتي شريف انجام شد. پس از تدوين اهداف و برنامه هاي پژوهشي و ارسال به وزارت علوم، تحقيقات وفناوري مجوز تاسيس پژوهشکده در شهريور 1383 به دانشگاه اعلام گرديد و در همان سال پژوهشکده با اهداف ذيل آغاز به کار کرد.

اهداف پژوهشكده علوم و فناوري نانو:

  • تلاش در جهت آموزش و پژوهش نانو در سطح جهاني و گسترش مرزهاي دان
  • انجام طرح هاي پژوهشي کاربردي در زمينه هاي مرتبط با جذب متخصصان
  • ايجاد فضاي مناسب براي همکاري هاي گروهي متخصصان رشته هاي مختلف
  • تربيت نيروي انساني براي استفاده از دانش نانو در توسعه اقتصادي اجتماعي کشور
  • ايجاد بستر مناسب به منظور تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي
  • رفع نيازمندي هاي مرتبط با نانوفناوري در صنايع مختلف
  • ارتباط علمي با مراکز ملي و بين المللي