هشتمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختاری امسال در تاریخ 12 اردیبهشت ماه 1398 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

موضوعات کنفرانس شامل موارد زیر است:

  •  سلول های خورشیدی پروسکایتی

  • سلول های خورشیدی لایه نازک

  • سلول های فتوالکتروشیمیایی

  •  سلول های خورشیدی آلی و پلیمری

  •  سلول های خورشیدی رنگدانه ای

  •  سلول های خورشیدی حساس شده یا مبتنی بر نقاط کوانتومی 

لینک کنفرانس: http://ncl.sharif.ir/nssc98/index.htm