برای دستیابی به لیست دروس اختیاری و اجباری به این لینک مراجعه کنید.