برای دستیابی به لیست دروس اختیاری و اجباری به این لینک مراجعه کنید. 

برای دستیابی به لیست دروس ترم دوم 1399-1400 به این لینک مراجعه کنید.