سمینار هفتگی

برگزاری سمینار هفتگی روز دوشنبه 31 اردیبهشت با ارائه خانم دکتر سوسن موسوی رأس ساعت 13:30


سمینار هفتگی روز دوشنبه 31 اردیبهشت با ارائه  خانم دکتر سوسن موسوی محقق پژوهشگاه دانش های بنیادی با موضوع " پلاسمونیک ها و ترمو پلاسمونیک ها برای مهندسی اعصاب: پیشرفت ها و چالش ها" راس ساعت 13:30 به صورت حضوری برگزار خواهد شد.


 

پوستر این ارائه به پیوست تقدیم می گردد.

 

دانلود فایل